Obchodní Podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnost Za-Play.cz, vedený, oddíl, vložka (dále jen „Petr Onesork“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 písm. 1 zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvní strany vznikly v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou cestou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“) a přes webové rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  2. Obchodní podmínky se mohou vyskytnout, kdy má osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou, nebo může, když má objednané zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého nezávislého výkonu povolání.

  3. Zajištění výjimky z obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají ideální před ustanoveními obchodních podmínek.

  4. Poskytování obchodních podmínek jsou nedílnou formou kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou dohodeny v českém jazyce. Kupní smlouva umožňuje uzavřít v českém jazyce.

  5. Znění obchodních podmínek umožňuje prodávající využít nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po uplynutí platnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


  1. Na základě registrace kupujícího prokázáno na webu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní mohou kupující využít objednávání zboží (dále jen „volné účet“). V případě, že na webové rozhraní obchodu je možné, můžete kupující využít objednávání zboží bez nutnosti registrace z webového rozhraní obchodu.

  2. Při registraci na webové stránce a při objednání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé všechny údaje. Údaje jsou uvedeny v uživatelském účtu, který je kupující při rezervaci jejich uložené povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za důležité.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen očekávat mlčenlivost ohledně informujících informací o přístupu k jeho uživatelskému účtu.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetíím osobám.

  5. Prodávající může zrušit platební účet, a to zejména v případě, kdy má kupující svůj majetkový účet, než nevyužívá, zda v případě, kdy kupující poruší svou povinnost z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  6. Kupující bere na vědomí, že je možné použít účet nepřátel, a to zejména s ohledem na hardwarové a softwarové vybavení prodávajícího, popř. nutnou kontrolou hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


  1. Žádná prezentace zboží je umístěna na rozhraní obchodu s informacemi a prodávajícími není povinná uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 1 písm. 2 občanského zákoníku se zneužije.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, přičemž toto zboží z vaší podstaty může být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daní z přidaných hodnot a všech dostupných poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po uplynutí doby, kdy jsou zobrazeny ve vašem rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za jednotlivě sjednané podmínky.

  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech s balením a dodáním zboží uvedené ve hře rozhraní obchodu platí pouze v případě, kdy je zboží doručeno v rámci území České republiky.

  4. Pro objednání zboží vyplňte kupující objednávku ve formě rozhraní obchodu. Objednávkový list obsahuje zejména informace o:


   1. nákup zboží (nákup zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   2. externí výkupní ceny zboží, údaje o poptávaném interaktivním nákupu a

   3. informace o nákladech s dodáním zboží (dále společně jen jako „nákupka“).

  5. Před zasláním objednávky je možné získat ověřené a dostupné údaje, které lze objednat, vložit, a to is možností na možnost nákupu, zjištění a opravu chyby při zadávání dat do objednávky. Objednávka odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za důležité. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu elektronickou poštou, na poštu zasíláte elektronickou poštou kupujícímu v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  6. Prodávající je vždy oprávněný v závislosti na objednávce (množství zboží, výše kupní ceny, očekávané náklady na objednávku), nákup kupujícího nebo ve prospěch objednávky objednávek (například písemně či telefonicky).

  7. Smluvní vztah mezi prodávajícími a kupujícími doručujícími objednávkami (akceptací), kteří jsou prodávajícími zasílajícími elektronickými poštovními zásilkami a na poštovní elektronické zasílání kupujících. 

  8. Kupující souhlasí s dohodnutými komunikačními prostředky na dálku při uzavírání kupních smluv. Náklady vzniklé kupujícím při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na připojení k internetu, náklady na telefonní spojení) a hradí kupující sám, náklady na tyto náklady se neliší od základních plateb.

 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


  1. Cenu zboží a případné náklady s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující kupit prodávajícímu následujícími způsoby:

☐ bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. , vedený u společnosti (dále jen „účet prodávajícího“);

☐ bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

☐ bezhotovostně platební karty;


  1. Společné nákupy jsou kupující povinně platit prodávajícímu s náklady na balné a dodávání zboží ve smluvených hodnotách. Není-li uvedeno, že jinak, znamená to, že se jedná o kupní cenu a náklady s dodáním zboží.

  2. Prodávající nepožaduje od kupujících dostupných či dostupných obdobnou cestou. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodní podmínky považujeme za závazné kupní ceny zboží předem.

  3. V případě platby v hotovosti nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při obdržení zboží. V případě bezhotovostních plateb je kupní cena splatná do dnů od nákupu kupní smlouvy.

  4. V případě bezhotovostních plateb je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s platbou variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostních plateb je závazek kupujícího akceptit kupní cenu splněn čekikem připsání vaší částky na účet prodávajícího.

  5. Prodávající je oprávněný, zejména v případě, že ze strany kupující nedojde k žádosti o rezervaci objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před kupujícím zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 písm. 1 občanského zákoníku se zneužije.

  6. Případné slevy z ceny zboží lze zakoupit prodávajícím kupujícímu nemožné kombinovat.

  7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li to stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystavenými prodávajícími, kteří přijímají platby na základě kupní smlouvy kupujícímu daňovému dokladu - fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  8. Podle zákona o důchodu je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Pravděpodobně je povinen zaevidovat přímoou tržbu u správce daně online; v případě výpadku zařízení nejpozději do 48 hodin.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


  1. § 1837 občanského zákoníku nelze použít k nákupu jiného zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy k dodání zboží, které je možné zkrátit, lze použít i zboží, Měli jste po doručení nenávratně smíšené zboží, včetně kupující smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, kteří spotřebitelé z obalu vydají az hygienických důvodů, že není možné vrátit se z kupní smlouvy o dodání zvukového nebo obrazového záznamu nebo počítačového programu, nebo porušit jejich původní obal.

  2. Nejedná-li se o případ uvedené v čl. 5.1 obchodní podmínky či jiné případy, kdy není možné od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dny od obdržení zboží, platba v případě, že kupující smlouva má několik druhů zboží nebo dodání jiné částky, spuštění této lhůty ode dne obdržení poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může být prodávajícím ve hře v minulých větách. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující obdržet vzorový dokument poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na poštu provozovny prodávajícího nebo na poštu elektronické pošty prodávajícího.

  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodní podmínky se kupní smlouvou od počátku ruší. Zboží může být kupujícím prodávajícím vráceno do čtrnácti (14) dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy, kupující náklady s navrácením zboží prodávající, a to iv případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro vaši vlastní obvyklou poštovní cestu.

  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodní podmínky vrácené prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dny od odstoupení od kupní smlouvy kupující, a to k tomu, aby bylo možné získat od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněné zpětné získání výhodných kupujících již při vrácení zboží kupujících, včetně možných nákupů bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Výběr kupujícího z kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  5. Nárok na úhradu škody vznikl na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nákupu kupujícího na vrácení kupní ceny.

  6. V důsledku, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající kupující smlouvu kdykoli od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby získávání zboží kupujícího. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet příjemce kupujícího.

  7. Je-li spolu se zbožím poskytující kupujícímu, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že je možné-li k odstoupení od kupní smlouvy kupující, pozbávající darovací smlouva je k dispozici jako kupující je povinná spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 2. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinná další zboží na místo nákupu kupující v objednávce, je kupující povinná objednávka zboží při dodání.

  3. V případě, že se jedná o důvody k nákupu zboží, které je třeba doručit, můžete zjistit, zda je to možné, než je uvedeno v objednávce, nebo je nutné zaplatit, aby náklady byly s opakovaným doručením zboží, resp. náklady s možnými účinkami.

  4. Při odesílání zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do poštovního styku kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva na nákup zboží a další práva na nákup právnických osob.

  5. Další práva a povinnosti při přepravě zboží lze uložit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


  1. Práva a povinnosti smluvních stran, které se týkají právnických osob s právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  2. Prodávající správně kupujícímu, že zboží při převedení nemá vady. Zejména prodávající správně kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží čekal:


   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li ujednání, má nějaké vlastnosti, které prodávající nebo výrobce objevuje nebo kupuje očekávaný pohled na zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   2. se zboží hodí k tomu, kdo pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se používá zboží tohoto druhu, kteří používají,

   3. zboží odpovídá jakostí nebo prokázání smluveného vzorku nebo předloze, bylo-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   4. je zboží v množství, které je k dispozici, nebo nebo

   5. zboží vyhovuje právníkům právních předpisů.

  3. Projeví se v průběhu několika měsíců od obdržení, má se za to, že zboží bylo vadné již při obdržení.

  4. Prodávající má povinnosti v rámci plnění požadavků, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněné uplatnění práva z vady, která se vyskytuje u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od obdržení. Je-li na prodávaném zboží, na jeho balení, v připojeném zboží ke zboží nebo v reklamě v souladu s právními předpisy, je možné zjistit, zda je zboží v pořádku. Záruka za jakost se prodává, že zboží bude po uplynutí doby použitelné k použití pro běžné účely nebo že si zachováte obvyklé vlastnosti. Vytisknout-li kupující prodávajícímu zboží do pravy, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po uplynutí doby, po které je možné nakupovat, aby bylo možné nakupovat zboží.

  5. Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodní podmínky se mohou prodávat za nízké ceny na vadu, pro každou nižší cenu ujednány, na opotřebení zboží na způsob jeho obvyklého užívání, u zboží na vadu lze zjistit, zda je zboží nakoupené, nebo zboží, které lze získat při nákupu kupujícího, nebo naopak - li to zbožím. Právo na nákup zboží kupujícímu, kteří kupují před nákupem zboží, které má zboží, které má zboží na palubě, může kupující vadu sám způsobil.

  6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se používá u prodávajícího. Je-li třeba vydat prodávající, můžete požádat o právnu odpovědnost v rámci ustanovení § 2166 občanského zákoníku. , kdo je připraven k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je možné provést opravu jiné osoby podle předchozí věty je prodávající povinná závazná reklama, která provozuje, na níž je zasílání reklamních možností, s výhledem na sortiment prodávajících nebo nabízených služeb, případně iv sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinná kupujícímu písemné podání o tom, kdy je kupující právo uplatnit, co je vaší reklamou a jiným způsobem vyřízení reklamace kupující hráče; a další informace o datovém a internetovém vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a doby čekání, případně písemného odůvodnění zamítnutí reklamy. Tato povinnost se vztahuje na jiné osoby, které prodávajícím provádějí opravy.

  7. Práva z odpovědnosti za zboží může kupující použít aplikaci osobně na účet, telefonicky na čísle nebo elektronickou poštou na účet.

  8. Kupující sdělí prodávajícímu, jakákoli práva si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu možná kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; na neplatí, žádal-li kupující poškození vady, která se ukáže jako neopravitelná.

  9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodní podmínky, mohou kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud není hledat v povaze vady nepřiměřené, ale pokud je možné nakupovat pouze v případě jiného zboží, mohou kupující žádat jen o výměnu dalších; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to, že není k dispozici, je možné, že je to možné. Právo na dodání nového zboží, nebo na výměnu majetku má kupující iv případě, že je možné vyměnit, pokud existuje zboží, které lze použít pro opakovaný výskyt v opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo nevhodní-li právo na dodání nového zboží bez vadu, na změnu jeho majetku nebo na opravu zboží, mohou požadovat vhodenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu iv případě, že mu může být doručeno nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží, koupit iv případě, že prodávající nezjistí náladu v přiměřené době nebo že je zjednání nápravy kupujícímu působícímu proti obtíže.

  10. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatňování tohoto práva. Neuplatní-li právo na náhradu škody, kterou můžete použít po uplynutí měsíce, ve které je možné vytisknout vadu, soudní právo nepřiznáte, kde prodávající název, právo na náhradu škody, která nebyla přijata včas.

  11. Další práva a povinnosti stran Související s odpovědností prodávajícího za vady může spravovat reklamační řád prodávajícího.

 4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázání žádných kodexů chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. Vyřizování stížností spotřebitelů prodávající prostřednictvím elektronických systémů. Informace o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platforma pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese Hledáte řešení sporů mezi prodávajícími a kupujícími z kupních smluv.

  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním členem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenská kontrola informuje v rámci svého působnosti živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve stanoveném rozsahu mimo jiné dozor nad vyhovujícím zákonem. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  7. § 1765 odst. 1 písm. 2 občanského zákoníku.

 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


  1. Svou informační povinnost ovlivňuje kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) Související se zpracování osobních údajů kupující pro účely nákupu kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejných zakázek na nákup prodávajícího plného prodeje prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 6. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


  1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. 2 zákona č. 480/2004 Sb., O ostatních službách informační společnosti ao jiných službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou poštu nebo na telefonní číslo kupujícím. Svou informační povinnost ovlivňuje kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR Související se zpracováním osobních údajů kupujícím pro účely zasílání obchodních sdělení plnou prodávající pomocí zvláštního dokumentu.

  2. Kupující souhlasí s uložením tzv. cookies na jeho počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a rezervovat prodávajícího z kupní smlouvy plnit, znát docházelo k vašim zákazníkům tzv. cookies na počítači kupující, kteří kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.

 7. DORUČOVÁNÍ


  1. Kupujícímu je možné doručit na elektronickou poštu kupujícím.

 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


  1. Pokud máte vztah k kupní smlouvě, obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se týká českého práva. Volba práv podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kteří jsou chráněni právními předpisy, od těch, kteří mají právo na smluvní pokutu, a kdo by měl v případě neexistence volby práva jinak využítila ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  2. Je-li možné ustanovení obchodních podmínek, nebo neúčinné, nebo se tak stát, namísto kontaktu ustanovení nastoupí ustanovení, může to být rozumné se neplatným ustanovením co možná nepřispívá. Neplatnosti nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  4. Přílohy obchodních smluv tvoří vzorový list pro odstoupení od kupní smlouvy.